Simbol Int Bonanova

Projecte educatiu

El nostre projecte educatiu situa l'alumnat al centre de tota l'activitat de l'Institut Bonanova. Es tracta d'un model propi, centrat en les professions sanitàries i sociosanitàries i basat en la qualitat, al voltant del qual s'organitza tota l'activitat docent, investigadora i de gestió.

Formem professionals exigents i responsables

Oferim als estudiants uns coneixements tècnics superiors en el context d'una formació integral, tot incidint en la capacitat d’autoexigència de l’alumne. Aquesta formació els atorga una capacitat crítica a l'hora de desenvolupar la seva activitat laboral, així com els nivells d’alta responsabilitat i exigència associats als valors de les professions sanitàries i sociosanitàries. L’objectiu últim és fomentar un futur desenvolupament professional responsable, amb possibilitats de renovació i creixement intel·lectual.

Orientats a l’aprenentatge i a l'exercici professional

Els estudis es basen en l’aprenentatge de tècniques i procediments que asseguren la competència professional, però també s'afavoreix la reflexió entorn de l’acció dels alumnes. En aquest sentit, el professorat utilitza metodologies orientades a la participació i la implicació de l’estudiant en la formació que rep, amb l'autoaprenentatge com a mostra d'autonomia i maduresa de l'alumnat. Aquesta formació es complementa amb estades en centres de treball i s’afegeixen al currículum bàsic matèries sobre noves tecnologies de la informació i tutories d’orientació laboral.

Pensant en la inserció laboral

Els estudiants realitzen pràctiques professionals en institucions i empreses del sector, incorporats en l'entorn laboral real d’un equip sanitari o sociosanitari. Aquest és un punt privilegiat de trobada i coneixement entre els futurs professionals i les empreses, que augmenta la qualificació dels nostres alumnes i els facilita la inserció laboral.

Qualitat, innovació i millora contínua aplicats al dia a dia

L'Institut Bonanova fomenta entre el professorat i l’alumnat l’afany per la qualitat i la millora contínua. S’afavoreixen els processos de reflexió i discussió i, per tant, de compromís perquè els canvis i les innovacions siguin fruit de la participació i la coresponsabilitat. En conseqüència, el procés d’innovació és permanent i es trasllada a l'activitat docent i de gestió quotidiana.
 

Projecte Educatiu de Centre
 

Documentació de centre

Normes d’Organització i Funcionament del Centre

Projecte lingüístic

Projecte de Convivència

Acords presos al consell escolar

Política de Qualitat

Fundació Bonanova

Erasmus

Agenda 21 BCN

Innovafp

ISO 9001